طلوع سرخ

خون سرخ ما فلقی است که پیش از طلوع خورشید عدالت بر آسمان تقدیر نشسته است . شهید آوینی
کتابخانه

پانزده دقیقه کمتر

پانزده دقیقه کمتر

شاید هم پانزده دقیقه بیشتر

با کتاب ...

خون سرخ ما فلقی است که پیش از طلوع خورشید عدالت بر آسمان تقدیر نشسته است . شهید آوینی
آخرین نظرات
شرح ایضا !

خودشان دسته شده بودند و منظم.

یکی شان پرسید: از ما یه عکس میندازی؟ 

گفتم: نیکی و پرسش؟

صدا آمد چیک چیک

خندیدن ...

 

۰ نظر ۰۹ اسفند ۹۲ ، ۱۶:۱۱