طلوع سرخ

خون سرخ ما فلقی است که پیش از طلوع خورشید عدالت بر آسمان تقدیر نشسته است . شهید آوینی
کتابخانه

پانزده دقیقه کمتر

پانزده دقیقه کمتر

شاید هم پانزده دقیقه بیشتر

با کتاب ...

خون سرخ ما فلقی است که پیش از طلوع خورشید عدالت بر آسمان تقدیر نشسته است . شهید آوینی
آخرین نظرات

------------------- مفید -------------------

------------------- کتاب -------------------

----------------- خوش قلم -----------------

------------------ ریزنویس -----------------

------------------- شعر -------------------

-------------- پایتخت مقاومت -------------در مرداد 95 ، لینک وبلاگ هایی که بیش از یک سال مطلبی ننوشته بودند، حذف شد.