طلوع سرخ

خون سرخ ما فلقی است که پیش از طلوع خورشید عدالت بر آسمان تقدیر نشسته است . شهید آوینی
آخرین نظرات

------------------- مفید -------------------

------------------- کتاب -------------------

----------------- خوش قلم -----------------

------------------ ریزنویس -----------------

------------------- شعر -------------------

-------------- پایتخت مقاومت -------------در مرداد 95 ، لینک وبلاگ هایی که بیش از یک سال مطلبی ننوشته بودند، حذف شد.